منشور اخلاقی کارکنان موسسه اعتباری نور

بسمه تعالی

ارزش آفرینی برای همه مردم ایران تعهد ماست
مشتریان عزیز
در راستای تحقق ارزشهای اساسی و مبانی اعتقادی مان در مورد تکریم انسانها ، ارج نهادن به شخصیت همه مردم ایران ، رعایت اخلاق حرفه ای در محیط کار، نهادینه شدن رفتارهای تک تک همکارانمان با رفتارهای شغلی مورد انتظار جامعه و ارزش آفرینی مستمر و پایدار برای مشتریان عزیز:
ماکارکنان موسسه اعتباری نور اصول و مبانی اخلاقی زیر را که منشور اخلاقی کارکنان موسسه می دانیم و رعایت این اصول را بر خود و کلیه همکارانمان در همه واحدها فرض دانسته و در کلیه شرایط ، بر خدمات رسانی به شما تاکید می نماییم .
• سطح اعتماد و اطمینان مشتریان عزیز به خدمتگزاران خود در موسسه اعتباری نور را به عنوان بزرگترین سرمایه موسسه ارتقاء بخشیم
• عدالت و پرهیز از هرگونه تبعیض در جریان خدمات رسانی و انجام امور و فعالیتها با حفظ کرامت انسانی مشتریان محترم را رعایت نماییم .
• رعایت آداب و احترام و تعاملی سالم و سازنده با مشتریان را در تمام شرایط زمانی و مکانی به عنوان یک وظیفه حرفه ای تاکید نماییم
• وقت شناسی ، وظیفه شناسی ، آراستگی ظاهری ، حذف تشریفات زائد و پرهیز از معطل کردن مشتریان را اساس حرفه خود قراردهیم
• رعایت اصول صداقت ، امانتداری ، رازداری و حفظ اطلاعات مربوط به مشتریان را در خود نهادینه کنیم
• فرهنگ تکریم مشتریان ، گره گشایی از مشکلات آنها و ارتقاء روحیه پاسخگویی و توجه به مسئولیت های اجتماعی موسسه را به عنوان ارزشی حاکم بین همه کارکنان در تمام شعب و حوزه های ستادی نهادینه نماییم
• خصلت صبرو بردباری ، متانت و صبوری و خوش رویی را برای حفظ آرامش مشتریان از خود نشان دهیم
• ارزشها و نیازهای آشکار و پنهان مشتریان را شناسایی و با هدف ارتقاء مستمر رضایتمندی آنها از خدمتگزاران خود مورد توجه ویژه قراردهیم
• بروزترین انواع خدمات بانکی با استفاده از فناوری روز بانکداری الکترونیکی در سطح استانداردهای جهانی را به مشتریان عرضه نماییم
• در مقابل رقبای موسسه همواره اصل انصاف و عدالت را رعایت نموده و با اعتقاد به رقابت سالم از بکارگیری شیوه های غیر حرفه ای ، در تعامل با آنان اجتناب نماییم.
• سازوکارهای مدیریت مشارکتی توسط مجموعه ای از نیروی انسانی : امین ،دقیق ، متعهد و متخصص را برای ارتقاء کیفیت و افزایش سرعت خدمت رسانی به مشتریان بکار گیریم
• در بهره گیری از ایده ها و راهکارهای جدید و طراحی خدمات و محصولات جدید با هدف ارزش آفرینی در حد اعلا برای همه مشتریان تلاش نماییم
• از انتقادها ، پیشنهادها ، نظر های سازنده و حتی شکایات مشتریان به عنوان یک فرصت کلیدی برای ارتقاء و بالندگی موسسه استقبال نماییم
ما کارکنان موسسه اعتباری نور با استعانت از درگاه ایزد منان و با درک صحیح از مسئولیت خطیر و ارزشمند خویش در راستای ارزش آفرینی و افزایش رضایتمندی مشتریان و پاسداری از کرامت انسانی بیش از پیش کوشا و ساعی خواهیم بود.